Na stránkach momentálne prebieha údržba. Pre nákup, prosím prejdite na fitness-store.sk
Pon-Pia - 8:00-16:00     +421 911 336 625      info@solid-fitness.cz
DOPRAVA ZDARMA již od 3000 Kč
EXPERTI V OBORU
SERVIS A MONTÁŽ u zákazníka
PŘÍMI DOVOZCE do ČR
30 DNÍ na vrácení zboží
NADSTANDARTNÍ ZÁRUKY

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, ve smyslu platných legislativních norem Slovenské republiky, především ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb) a také za účelem stanovení jasných a srozumitelných pravidel pro bezproblémové nakupování na www.solid-fitness.cz jsou stanoveny následující obchodní podmínky:

I. Obecná ustanovení

Prodávajícím je společnost INVEX TRADE s.r.o., IČ: 44 475 985, DIČ: SK2022707082, zapsaná v obchodním rejstříku  Okresního soudu  v Trenčíne, odd. Sro, vložka č. 20882 / R (dále jen "Prodávající").

Zákazníkům (dále jen "Kupující") je fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží na stránkách www.solid-fitness.cz.

Obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující objednáním zboží akceptuje Obchodní a dodací podmínky vyhlášené Prodávajícím. Obchodní podmínky jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud se nedohodnou jinak.

II. Předmět objednávky a objednání zboží

Předmětem objednávky je zboží a služby uvedené na www.solid-fitness.cz. Po objednání zboží bude Kupujícímu zaslán e - mail s potvrzením přijetí objednávky a kopií objednávky.

V případě, že Kupujícímu nepřijde na mail potvrzení objednávky, doporučujeme, aby nás kontaktoval na uvedených telefonních číslech v kontaktech, případně na mail info@solid-fitness.cz.

Objednávky jsou přijímány 24 hodin denně. Objednané zboží se stává vlastnictvím Kupujícího po úplném zaplacení ceny zboží a služeb.

III. Povinnosti Prodávajícího

Prodávající se zavazuje:

- dodat správný druh a množství zboží na základě objednávky Kupujícího v ceně platné v době vystavení objednávky a za dohodnutých platebních podmínek,

- objednané zboží adekvátně zabaleno zaslat ve lhůtě stanovené u příslušného zboží Kupujícímu na jím určenou adresu doručení,

- zajistit kompletní realizaci objednávky řádně, včas a s náležitou odbornou péčí,

- zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví při realizaci objednávky,

 - dodat zboží s daňovým dokladem o prodeji.

Prodávající nenese odpovědnost:

- za opožděné dodání zboží zaviněné kurýrní společností,

- za poškození zásilky zaviněné kurýrní společností.

IV. Povinnosti Kupujícího

Kupující se zavazuje:

- v objednávce pravdivě vyplnit povinné údaje, které slouží pro správné doručení objednaného zboží a vystavení daňového dokladu. U fyzických osob je to jméno, příjmení, adresa, příp. adresa doručení zboží, (pokud není shodná s fakturační adresou), mailová adresa a číslo telefonu, na kterém je možné Kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení objednávky a dohodnutí data převzetí zásilky s objednaným zbožím. U právnických osob jsou povinné údaje jméno a příjmení kontaktní osoby, název společnosti, IČ, DIČ (pokud je plátcem DPH), adresa sídla a adresa doručení zboží, (pokud není shodná s adresou sídla společnosti), mailová adresa a číslo telefonu, na kterém je možné kontaktní osobu kontaktovat, za účelem potvrzení objednávky a dohodnutí data převzetí zásilky s objednaným zbožím

- zaplatit za zboží kupní cenu v plné výši, ve stanovené lhůtě splatnosti a ve smyslu obchodních podmínek platných v den odeslání objednávky a jejího následného potvrzení ze strany Prodávajícího

- objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě závady neprodleně sepsat se zástupcem přepravce zápis o reklamaci. Pouze na základě tohoto zápisu lze uplatnit reklamaci na vady, které mohly vzniknout při přepravě.

V. Poštovné a dodací lhůty

Objednávky zboží v celkové hodnotě do 3000 Kč včetně:

- objednané zboží zasláno prostřednictvím kurýrní služby GEISS – 150 Kč,

-doba dodání zboží se nachází přímo na kartě příslušného produktu a je uvedena v počtu pracovních dnů

- dodací lhůta do 48 hod. od odeslání zásilky z naší firmy (zpravidla 24 hod),

- o terminu dodaní budete informováni sms a mailem přímo od kurýrní společnosti

- kurýr Vás bude před doručením informovat telefonicky o dodání zásilky.

Objednávky zboží v celkové hodnotě nad 3000 Kč:

- objednané zboží zasláno prostřednictvím kurýrní služby GEISS  - 0,00 KČ,

- doba dodání zboží se nachází přímo na kartě příslušného produktu a je uvedena v počtu pracovních dnů,

- dodací lhůta do 48 hod. od odeslání zásilky z naší firmy (zpravidla 24 hod),

- o terminu dodaní budete informováni sms a mailem přímo od kurýrní společnosti

- kurýr Vás bude před doručením informovat telefonicky o dodání zásilky.

VI. Způsob platby

Způsob platby si vybere Kupující v 3. kroku objednávkového protokolu s názvem "Doručení / platba"

Dobírka: - zboží zaplatíte v hotovosti při přebírání kurýrovi GEISS.

Bankovní převod: - v případě volby platby převodním příkazem, bude kupujícímu na e-mail, který uvede v objednávce, zaslána zálohová faktura se všemi údaji potřebnými na provedení platby,

- po přijetí platby na náš účet, bude objednané zboží expedováno.

VII. Odstoupení od smlouvy -vráceni zboží

Platí při nákupu online přes e-shop

Poučení o právu Kupujícího odstoupit od smlouvy

(Ve smyslu zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů)

1. Kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží.

2. Při uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy Kupující informuje o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy jednoznačným prohlášením elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu info@solid-fitness.cz nebo písemně na adrese INVEX TRADE s.r.o., Podjazdová 9, 971 01 Prievidza. K tomuto účelu může Kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je možné stáhnout ZDE. V případě odstoupení od smlouvy elektronicky, Prodávající přijetí odstoupení od smlouvy neprodleně potvrdí e-mailem.

3. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud Kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení o smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

4. Po odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí všechny platby, které byly Kupujícím uhrazeny v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Platby Prodávajícího budou Kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení Kupní smlouvy Prodávajícímu. Úhrada platby bude provedena stejným způsobem, jaký byl použit Kupujícím při platbě za zboží, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodnou jinak.

5. Platba za zakoupené zboží bude Kupujícímu uhrazena až po doručení vraceného zboží zpět na výše uvedenou adresu sídla Prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

6. Zboží musí být doručeno zpět na adresu INVEX TRADE s.r.o., Podjazdová 9, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže Kupující - spotřebitel zboží odešle zpět před uplynutím 14-denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese Kupující - spotřebitel, při smlouvě na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

7. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a musí být zaslán Prodávajícímu s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Pokud zboží jeví známky poškození nebo užívání, zboží není kompletní nebo ochranný obal je porušen, Prodávající neakceptuje odstoupení od Kupní smlouvy nebo po dohodě s Kupujícím mu naúčtuje náklady související s uvedením zboží do původního stavu.

8. Abyste jako Kupující mohli bezproblémově odstoupit od smlouvy, je nutné dodržet následující podmínky:

- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu,

- zboží nesmí být používán,

- zboží musí být nepoškozené,

- zboží musí být kompletní,

- zboží zašlete spolu s dokladem o koupi a s písemným oznámením o odstoupení od smlouvy.

Doporučujeme Vám, abyste zboží posílali doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu, či poškození na cestě k nám.

VIII. Záruční doba

Na veškeré prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, s výjimkou případů, kde je na kartě produktu uvedena záruční doba nad rámec zákona.

IX. Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních a dodacích podmínek společnosti INVEX TRADE, s.r.o.

Kupující je povinen při převzetí zásilky s objednaným zbožím tuto prohlédnout a při zřejmých a na povrchu zásilky znatelných poškození, případně zjevného úbytku či částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat ihned u doručujícího kurýra. O rozsahu poškození, či částečné ztráty obsahu zásilky musí být ihned sepsán reklamační protokol. Kurýr zasilatelské společnosti je povinen takový zápis sepsat. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zástupce kurýrní společnosti.

Pokud není Kupujícím poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky zřejmá a zjevná při jejím převzetí, je Kupující povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do 2 dnů od doručení zásilky s objednaným zbožím.

V případě, že zjistíte výrobní chyby, je třeba zboží zaslat na adresu uvedenou v kontaktech, příp. na daňovém dokladu, spolu s uvedením důvodu reklamace. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu. Reklamace bude vyřízena v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, příp. Občanského zákoníku. Poškození zboží při přepravě k Prodávajícímu, má za následek neuznání reklamace. Doporučujeme proto zboží zasílat doporučeně a pojištěné.

Reklamace musí mít písemnou formu a musí obsahovat:

a) označení a popis závady

b) číslo objednávky, resp. číslo zásilky na identifikačním štítku

c) kopii daňového dokladu

d) kopii reklamačního protokolu (pokud byl sepsán s doručujícím kurýrem při převzetí zásilky)

Prodávající vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje odborné posouzení vady, nejpozději do 30 dnů, od uplatnění reklamace. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou Prodávající nedodá výše uvedené podklady, příp. o dobu potřebnou na odborné posouzení vady. Po uplynutí této lhůty má právo Kupující odstoupit od smlouvy, nebo má právo na výměnu zboží za nový.

Pro rychlejší a operativnější řešení Vašich reklamačních nároků Vám doporučujeme kontaktovat nás i telefonicky.

Reklamace jsou vyřizovány:

- telefonicky v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 na čísle +421 911 336 625,

- e-mailem na info@solid-fitness.cz

- poštou na adrese INVEX TRADE s.r.o., Podjazdová 9, 971 01 Prievidza, Slovenská republika.

Kupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@solid-fitness.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

X. Ochrana osobních údajů

Během procesu vytváření objednávky bude Kupující požádán o poskytnutí osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, mailová adresa, IČ, DIČ). Poskytnutí osobních údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné. Poskytnutím osobních údajů dává Kupující souhlas s použitím, zpracováním a uložením těchto údajů do databáze prodávajícího. Kupující má právo kdykoli tento souhlas písemně odvolat. Souhlas zanikne ve lhůtě do 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu je třeba zaslat na mail info@solid-fitness.cz

Prodávající získává údaje, které slouží výhradně pro technické zajištění nákupu na www.solid-fitness.cz tj. na dodání objednaného zboží, poskytnutí obchodních a marketingových informací kupujícímu, vyhotovení daňového dokladu apod.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. Tyto údaje Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje žádné třetí straně. Výjimkou je poskytnutí údajů subjektům, jejichž spolupráce je nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. (Např. kurýrní společnost - poskytnutí adresy na dodání objednaného zboží). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově, výhradně za účelem zrealizování objednávky Kupujícího.

Informační systém osobních údajů je řádně zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky a má přiděleno registrační číslo 201411275.

XI. Závěrečná ustanovení

Všechny právní vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právními předpisy Slovenskej Republiky. Ve věcech neošetřených těmito Obchodními a dodacími podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 04. 2016

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Stredoslovenský kraj

Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1

obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

tel. č .: +42146/5422 771 fax č .: +42146/5420 685 e-mail: tn@soi.sk

Pon-Pia - 8:00-16:00     +421 911 336 625      info@solid-fitness.cz
Paypal MasterCard Visa Maestro MasterCard Electronic Visa Pay Dinners Club International
© 2016-2018 Solid-fitness.cz | Invex Trade, s.r.o. | Všechna práva vyhrazená.